• Kalite Yönetimi
 • Hasta Güvenliği

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bodrum Amerikan Hastanesi olarak;
 • Yönetim anlayışımız ve kalite politikamız gereği hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, deneyim, beklenti ve haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulundurmayı,
 • Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışmayı, hastalarımız, yakınları ve çalışanlarımızın memnuniyet ve bağlılığını artırmayı,
 • Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak yeni uygulamalarda liderlik yapan bir kurum olarak çalışmayı,
 • Süreçlerimizi izleyerek, ekip çalışmasıyla sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,
 • Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına ve eğitimlerine önem vermeyi, bu amaçla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.

Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi: 24.02.2023


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Bodrum Amerikan Hastanesi olarak amacımız, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmaktır. Bu amaçla;

 • Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standardizasyon ve akreditasyon gerekliliklerine uyarak çalışıyoruz.
 • Tetkik, tanı ve tedavi hizmetlerinin çevreye verebileceği olumsuz etkileri ve çevresel riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları tanımlıyor, izliyor, kontrol ediyor ve çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz.
 • Hasta ve yakınlarının, çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun çevre bilincini artırmak için çalışıyor ve paydaşlarımızla çevre konusunda iletişim kuruyoruz.
 • Hasta bakım kalitesinin sürekliliğini sağlarken, tıbbi ve diğer atıkları gerektiği gibi yönetiyor, kirliliği önlemek ve geri kazanılabilir atıkları değerlendirebilmek için çalışmalar yapıyor ve doğal kaynakları etkin kullanıyoruz.

Bodrum Amerikan Hastanesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, “Bölümlerimiz” sekmelerindeki alanları kapsamaktadır.
 
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi: 24.02.2023KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Hizmet kalitesini sürekli olarak artırmayı amaçlayan Bodrum Amerikan Hastanesi, sürekli kalite geliştirme yönetimini benimsemiştir. Bu yönetim anlayışı, kurum felsefesi olarak hizmet sunulan tüm alanlarda kendini göstermektedir.

ISO STANDARTLARI

Bodrum Amerikan Hastanesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesini hastanenin tüm hizmet alanlarını kapsayacak şekilde elde ederek; hasta bakımı, tedavisi ve güvenliği konusunda yüksek servis kalitesiyle hizmet vermektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda hizmet vermektedir.

Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir ve sağlık hizmeti sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimalize eden ve risklerin yönetimini sağlayan bir araç niteliğindedir.

Hastanemiz, standart gerekliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl kurum içerisinde öz değerlendirme çalışmaları yürüterek, sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlarken; hasta ve çalışan güvenliği ile birlikte hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Sağlık Bakanlığı değerlendiricileri tarafından da düzenli olarak hastane ziyareti gerçekleştirilmekte ve hastanemiz değerlendirilmektedir.


SAĞLIK TURİZMİ BELGESİ
Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında yönetmelik kapsamında; Bodrum Amerikan Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetlerini yürütmekte ve düzenli olarak Sağlık Bakanlığı denetimlerine tabi olmaktayız.

SÜREKLİ KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI - HEDEFLERİ

 • Hastanenin stratejik hedefleri doğrultusunda planlanan standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Kalite yönetim sistemi belgelendirme çalışmalarını yürütmek, belgelerinin devamlılığını sağlamak,
 • Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda Bölüm Kalite Temsilcileri ile birlikte öz değerlendirme sürecini yürütmek, iyileşmeye açık alanları belirlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 • Hasta güvenliği kültürünü ölçmek ve değerlendirmek. Güvenlik kültürünü arttırmak amacıyla eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • Bölümlerle birlikte iyileşmeye açık alanlara odaklanarak, performans göstergelerini belirlemek, performans sonuçlarını iyileştirmek amacıyla bölümlerle birlikte çalışmak,
 • Sağlıkta Kalite Standartları gereklilikleri doğrultusunda performans göstergelerinin bölümlerle birlikte takibini ve analizini gerçekleştirmek,
 • Bölümlerle birlikte süreçlerin risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek, değerlendirme sonucunda riski yüksek alanlarda iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Oluşturulan klinik yol ve protokollere uyumu arttırmak, yeni klinik yol ve protokollerin uygulamaya alınması amacıyla bölümlerle işbirliği yapmak,
 • İyileştirmeye açık alanlara yönelik geliştirme projelerini başlatarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yeni tasarlanması planlanan hizmetlerin standart kapsamına alınması ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Bölüm Kalite Temsilcilerini hizmet içi eğitimlerle güçlendirerek kalite geliştirme süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlamak,
 • Komite toplantılarına katılım sağlayarak takibini yapmak.
 
Bölüm Kalite Temsilcileri
Tıbbi ve idari tüm bölümlerde kalite süreçlerinin takibini / kontrolünü sağlayan ve Kalite Bölümü ile sürekli iletişim halinde olan bölüm kalite temsilcileri görev almaktadır.Kalite süreçlerinde sürekli gelişim bölüm kalite temsilcilerinin koordinasyonu sağlamaları ile takip edilmekte ve yürütülmektedir.
 
Komite ve Çalışma Gruplarımız
 • Kalite Yönetimi Geliştirme Komitesi
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • İlaç Yönetimi Komitesi
 • Tesis Güvenliği ve Çevre Yönetimi Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Öneri Komitesi
 • Tıbbi Kayıt Komitesi
 • Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Bebek Dostu Hastane Anne Sütü Komitesi
 • Hasta Sevk Denetleme ve Değerlendirme Komitesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi/ Kurulu
 • Risk Yönetim Kurulu
 • Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi / HAP Çalışma Grubu
 • Organ, Doku Nakil Komitesi
 • Memnuniyet Merkezi Çalışma Grubu

 

Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.   
 
Hastanemizde yürütülen kalite ve hasta güvenliği çalışmalarının en önemli amacı hastaya, çalışanlara ve hasta yakınlarına fiziki ve psikolojik olarak güvenli bir ortam yaratarak güvenli hizmet vermek ve hastalarımızı da tedavi-bakım sürecine dahil ederek güvenlik kültürünün benimsenmesini sağlamaktır.
 
Hasta güvenliğinin sağlanmasında ilk hedef riskleri azaltmaktır. Hastanemizde hasta güvenliği kültürünün sürekliliğini sağlamak üzere sistemli bir program yürütülmektedir. Bu program doğrultusunda çalışanlarımızın ve hastalarımızın hasta güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimler düzenlenmekte, anketler yapılmakta ve güvenlik risklerinin bildirimi konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.
 
"Güvenliğiniz Önceliğimizdir” ilkesi ile hizmet vermekteyiz. Hastanemiz, Joint Commission International tarafından yayınlamış olan Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerini rehber olarak kullanmakta ve hasta güvenliği uygulamalarını bu yönde geliştirmektedir.
 
 
Güvenliğiniz Önceliğimizdir!

Siz de sağlık ekibimizin bir üyesisiniz. Güvenliğiniz için bakım süreçlerine katılımınız son derece önemlidir. Bu nedenle;
Sağlık çalışanlarımıza tedavi ve bakımınız hakkında sorular sorun.
Size anlatılanları dikkatle dinleyin, not alın. Aile üyelerinizden birini veya bir arkadaşınızı beraberinizde getirin.
Endişelerinizi, ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi bakım veren çalışanlarımıza iletin
 
Sorularınız ve kaygılarınız hakkında her zaman sağlık çalışanlarımızdan yardım isteyebilirsiniz.

SİZ BİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?


Kimlik Doğrulama
Sağlık çalışanlarımız, doğru kişiye bakım verdiklerinden emin olmak ve sizin güvenliğiniz için kimlik doğrulama yaparlar.
 • Hastanede kaldığınız süre içerisinde size verilen kimlik bileziğinizi takın, bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.
 • Bu bilezik sizin güvenliğiniz için hayati önem taşıyor. Bu nedenle kimlik bileziğinizi çıkarmayın.

Sağlık çalışanlarımızın size herhangi bir ilaç ve tedavi uygulamadan önce kimlik bileziğinizdeki bilgileri sizinle doğruladığından emin olun.

Düşmeleri Önleme

Hastanede tedaviniz süresince düşme riskiniz günlük yaşamınızdakinden daha yüksek olabilir. Aldığınız ilaçlar, uygulanan girişimler, hastalığınız ve bakım çevresi riski artıran temel nedenlerdir. Bakımınızdan sorumlu çalışanlarımız düşme riskinizin olduğunu düşünüyorsa, sizi bilgilendirecek ve düşmenizi önlemek için güvenlik önlemlerini alacaklardır. Yatak başında ve banyonuzda/tuvalette çağrı zili bulunur. Hemşireniz size bunların kullanımlarını gösterecektir. Çağrı zillerini her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde tutun ve yardıma ihtiyacınız olduğunda kullanın.
 
Düşme riskinizi en aza indirmek için lütfen aşağıdaki önerileri dikkatle uygulayın!
 • Telefon, çağrı zili ve ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları ulaşabileceğiniz yerde bulundurun.
 • Yatak veya sedyeden kalkmak için “çağrı zili”ni kullanarak hemşirenizden yardım isteyin.
 • Yataktan/sedyeden kalkmadan önce yatak kenarında birkaç dakika oturun ve yavaşça kalkın.
 • Ayağınızı tam saran, kaymayan ayakkabı veya terlik giyin.
 • Sedye/tekerlekli sandalyenin uç kısmına oturmayın.
 • Banyoda/tuvalette desteğe ihtiyacınız varsa ayağa kalkmayın, yardım için “çağrı zili”ni kullanın.
 • İhtiyaç duymadığınız eşyaları yürüdüğünüz alanda bulundurmayın.
 • Yürüteç, baston gibi yardımcı cihaz kullanıyorsanız, çalışanlarımız kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulunmasını sağlayacaklardır.
 • Yere bir şey döküldüğünde, temizlenmesi için bize bildirin.
 • Odada yalnız kalacaksanız, çalışanlarımıza bilgi verin.

Enfeksiyonları Önleme

 • Çalışanlarımız hastanede kaldığınız süre içinde enfeksiyon gelişme riskini azaltmak için gerekli önlemleri alırlar. El yıkamak en önemlilerinden biridir.
 • Ellerinizi su ve sabunla yıkayabilir veya odanızdaki alkol bazlı antiseptik solüsyonları kullanabilirsiniz.
 • Size bakım veren kişinin ellerini size temas etmeden önce yıkayıp yıkamadığından emin değilseniz, sormanızda hiçbir sakınca yoktur.
 • Aile üyelerinize, arkadaşlarınıza ve size bakım veren kişilere ellerini yıkamalarını hatırlatın.

İlaç Güvenliği

 • Kullandığınız bütün ilaçları, vitaminler ve bitkisel ilaçlar dahil, bize bildirin.
 • Hastanede olduğunuz süre içerisinde vitaminler, bitkisel tabletler dahil bilgimizin dışında hiçbir ilaç kullanmayın.
 • Tedaviniz süresince yanınızda ilaç bulunması ve bu ilaçların doktor kontrolü dışında kullanılması tedavinizi risk altına alabilir. Bu ilaçlarla benzer etkide başka bir ilaç size reçete edilmişse, fazla doz ilaç kullanıyor olabilirsiniz.
 • İlaçlarla ilgili yaşadığınız yan etkileri doktorunuza bildirin.
 • İlaç tedavinizle ilgili kaygılarınız ve sorularınız hakkında konuşun.

Ameliyat ve Diğer İşlemler

 • Ameliyat veya herhangi bir işlem için onay verdiğiniz formu imzalamadan önce işlemin faydaları, riskleri ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşarak bilgi alın.

 • Tedaviniz hakkında alınan bütün kararlarda söz sahibi olmanız ve her aşamasında nelerin yapılacağını bilmeniz en önemli hakkınızdır.
   

Tüm tedavi ve bakım süreçlerinizde, kaliteli ve güvenli bakım vermek için her zaman  yanınızdayız.