Tüm dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri sıralamasında ilk sırada kalp hastalıkları bulunmaktadır. Hastalıkları önceden saptamak, koruyucu tedavileri erken başlatmak hastalığı tedavi etmek kadar önemlidir.

Tıp Merkezimizde haftanın 6 günü verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra, Elektrokardiyogram (EKG), Egzersiz EKG (Eforlu EKG, Treadmill), Ekokardiografi (Transtorasik EKO), Egzersiz EKO, Holter (Ambulatuar Ritm ve Tansiyon) yöntemleri kullanılarak kalp hastalıklarının teşhis ve ayaktan tedavisi hizmetleri sunulmaktadır.

Ailesinde erken kalp hastalığı öyküsü olan, sigara içen, hipertansiyonu, hiperkolesterolemisi ya da diyabeti olan riskli hastalarda koroner kalsiyum skoru ve gerekirse BT koroner anjiografi yöntemlerini kullanarak hastalığın erken saptanması ve tedavisi mümkün olabilmektedir.

Koroner arter hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp ritm bozuklukları teşhis ve tedavisi için Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi ekipleri ile birlikte çalışarak ileri tetkik ve modern tedavi olanaklarını hastalara sunabilmekteyiz.

Türkiye’de ilk TAVİ (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) uygulaması Amerikan Hastanesinde yapılmıştır. Halen de en çok TAVİ yapılan merkezler arasında yer almaktayız. Mitraklip uygulaması da ekibimiz tarafından başarıyla yapılmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Non-İnvazif Bölüm:
 • EKG (Elektrokardiyografi),
 • EKO (Ekokardiyografi),
 • Stress/eforlu ekokardiyografi,
 • TEE (yemek borusundan yapılan ekokardiyografi),
 • Egzersiz testi (Treadmill testi),
 • KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testi),
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
 • 24-72 saat süreli tansiyon holter,
 • 24-72 saat süreli ritim holter,
 • Tilt Testi,
 • ABI (Ankle brachial index),
 • EECP (Enhanced extrenal counterpulsation).

Girişimsel Kardiyoloji Bölümü:
 • Koroner anjiyografi,
 • Pressure wire, FFR ölçümleri - koroner damar içinde basınç ölçümü ile darlığın değerlendirilmesi),
 • IVUS (Intravascular ultrasound - koroner damar içindeki darlığın ultrason ile değerlendirilmesi),
 • OCT (Optical coherence tomography - koroner damar içindeki darlığın optick kateter ile değerlendirilmesi),
 • PTCA (Perkütan koroner anjiyoplasti), Balon işlemi,
 • Stent, ilaç salınımlı stent uygulaması,
 • Aterektomi yöntemleri (Rotablatör…vs),
 • Periferik damarlara stent uygulaması,
 • TAVI (Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi-TAVR)
 • Mitraclip (Mitral kapak için klips (mandal) yerleştirilmesi),
 • Kalp pili uygulamaları (Kalp pili, şok pili, kalp yetersizliği için pil, MR uyumlu pil),
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • Ritim bozuklukları için ablasyon - yakma yöntemleri.
Göğüs ağrısı, sol kol/omuz/boyun ağrısı, göğüste sıkışma hissi, terleme, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma.
 • Damar sertliği (Ateroskleroz),
 • Hipertansiyon, kolesterol ve trigliserid yüksekliği,
 • Koroner damar hastalıkları, akut miyokart enfarktüsü, akut koroner sendrom,
 • Kalp yetersizliği, kardiyomiyopati (KMP) - (İskemik KMP, Dilate KMP, Hipertrofik KMP),
 • Kalp kapak hastalıkları (mitral yetersizliği, mitral darlığı, aort yetersizliği, aort darlığı, triküspit ve pulmoner kapak hastalıkları),
 • Doğumsal kalp hastalıkları (ASD, VSD, PDA, biküspid aort kapak, aort koarktasyonu),
 • Kalp elektrik sisteminde doğuştan mevcut bozukluklar,
 • Atriyal ritim bozuklukları (Atriyal taşikardi/flutter/fibrilasyon, ekstrasistoller),
 • Ventriküler ritim bozuklukları (ventriküll fibrilasyon, ventrikül taşikardisi, ekstrasistoller),
 • Kalp blokları ve kalp ritminde duraklamalar,
 • Perikard (kalp zarı) hastalıkları,
 • PAH (Pulmoner hipertansiyon), akciğer embolisi
 • Aort anevrizması, aort diseksiyonu,
 • Periferik damar hastalıkları
 • Karotis arter hastalıkları.