Amerikan Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Bölümü olarak, yatan ve ayaktan hizmet verdiğimiz hastaların ve yakınlarının sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını kanıta dayalı risk değerlendirme ölçekleriyle kapsamlı olarak değerlendirerek belirliyoruz. Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlediğimiz bu ihtiyaçlar doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla hasta odaklı kişiselleştirilmiş ve şefkatli hemşirelik bakımı uygulanmaktadır.

Hastalarımızın sağlığının korunması, tedavi edilmesi, rehabilitasyon ve eğitimi süreçlerinde mükemmeliyetçi bir anlayış sergiliyoruz. Kullandığımız kanıta dayalı risk değerlendirme skalaları sayesinde hastalarımıza üst düzey hemşirelik bakımı sağlayarak hastanede kalış süresinin kısaltılması, bası yaralarının önlenmesi, beslenme risklerinin en aza indirilmesi ve enfeksiyon kontrolünün sağlanması konusunda kanıta dayalı bir yaklaşım sergilenmektedir. Hemşirelik hizmetleri performans göstergeleri takipleri yapılmakta ve sürekli iyileştirme çalışmaları konusunda veriler toplanmaktadır.

Amerikan Tıp Merkezi Hemşirelik Bölümü, kurum oryantasyonu ve bölümler arası güncel eğitimlerin sunulması, dünya standartlarında çalışma ortamı, tersine mentörlük, yönetici eğitimleri, çalışanların gelişimine destek sağlanması, özel dal hemşirelerinin oluşturulması, hemşirelerimizin kişisel ve sosyal gelişimleri için düzenlenen etkinlikler, mesleki yetkinlikleri için kongre ve kurslara katılımlarının desteklenmesi, yabancı dil ve yüksek lisans ya da doktora eğitimlerine teşvik edilmesi ve tüm süreçlerde açık, güvenilir ve şeffaf iletişimin sağlanması gibi uygulamalarla çalışanlarının eğitim ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Pozitif bir ortamda en yüksek verimlilik, hasta ve çalışan memnuniyetiyle güvenliğini hedefleyen ekibimiz, bütüncül, kişiselleştirilmiş ve şefkatli bakım kalitesinin sürekli geliştirilmesi için çalışıyor. Bilimsel veriler ışığında güncel araştırma sonuçlarını ve teknolojiyi kullanan ve bunları hemşirelik hizmeti ile birleştiren proaktif, dinamik ve profesyonel bir aile olarak Amerikan Tıp Merkezi’nde misafir ettiğimiz tüm hastalarımıza en üst düzeyde hizmet veriyoruz. Her türlü uygulamamızda Sağlık Bakanlığı ve uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI standartları doğrultusunda sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.

SIK SORULAN SORULAR

 • Hemşirelik,
 • Ebelik,
 • Acil Tıp Teknisyenliği,
 • Paramedik,
 • Uyku Teknisyenleri,
 • Monitör/Kardiyoloji/sterilizasyon teknisyeni,
 • Perfüzyonist,
 • Anestezi Teknisyenliği bölümlerini kapsıyor.
Hasta bakımı ve güvenliğiyle ilgili gelen geri bildirimlerle doğrudan bağlantılıyız.
Erişkin ve çocuk ayaktan ve yatan hasta servisleri, Acil Servis, ameliyathane, koroner ve erişkin yoğun bakım üniteleri ve tüm tıbbi alanlarda hizmet veriyoruz.
Hemşirelik hizmetlerine bağlı tüm çalışanlar işe başladıktan sonra teorik ve pratik olarak klinikte karşılaşacakları uygulamalar konusunda oryantasyon eğitimine katılırlar. Tıbbi çalışanların tamamına temel yaşam desteği eğitimi verilir ve yılda bir kez güncelleme eğitimleri tekrarlanır. Bu eğitimler dışında bölüme özgü eğitim ve seminerler düzenlenmektedir.
 
Her yıl Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve SANERC (Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ile birlikte Hemşirelik Haftası için bilimsel bir kongre düzenliyoruz. Yaptığımız bu etkinliğe ulusal ve uluslararası alanın önde gelen isimleri konuk olarak davet ediliyor. Böylece ülkemizin çeşitli bölgerindeki meslektaşlarımızın bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlıyoruz.
Türkiye’de modern anlamdaki hemşirelik 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Türkiye’de hemşirelik eğitiminde önemli bir yeri olan Amiral Bristol Hemşirelik Okulu, 20 Mayıs 1920 yılında öğretime açılmış ve Türkiye’nin ilk hemşire okulu olma ünvanını almıştır. Amerikan Hastanesi de 1920 yılında okulla birlikte açılmış ve okulun uygulama alanı olarak değerlendirilmiştir.

Açılışında öğrenim süresi 2 yıl 6 ay olarak düzenlenmiş, program 1929'da 3 yıla, 1957'de ise 4 yıla çıkarılmıştır. Okul, hemşirelik alanında lider hemşireler yetiştirmiş, açılacak olan diğer okullara da örnek olmuştur. Hemşirelik okulunun 1923 yılındaki 5 kişilik ilk mezunları arasında yer alan Sayın Esma Deniz hocamız, 1943 yılında Türk Hemşireler Derneği’ni kurarak 19 yıl boyunca başkanlığını yürütmüş, derneği 1949 yılında Uluslararası Hemşireler Birliği'ne faal üye olarak kabul ettirmiştir. MedAmerikan Tıp Merkezi, lider bir hemşire ve kadın haklarının yılmaz bir savunucusu olarak Sayın Esma Deniz ile hep gurur duymuştur. MedAmerikan Top Merkezi'nin ilk Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, aynı zamanda Hemşirelik Okulu’nun da ilk müdürü olan Anna Rothsock’tur.

Hastanemiz kuruluşundan bugüne kadar toplumun sağlık gereksinimlerine uyumlu, genel olarak hemşireliğin odağında bütüncül sağlık kavramına dayanan hümanist bir anlayışla hasta bakımını devam ettirmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar hemen hemen tamamı yabancı olan hemşire yöneticiler Kuzey Amerika standartlarını rehber alarak hemşirelik bakımının gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Hemşirelik hizmetleri müdürlerinin pek çoğu Amiral Bristol Hemşirelik Okulu (1920-1999) ve hastanenin müdürlüğünü birlikte sürdürerek okul-hastane işbirliğini sağlamışlardır.

Aklını kullanan, analitik düşünme yetisine sahip, kendine güvenen ve güvenilen, topluma ve bireye danışmanlık eden, insan haklarına, bireyselliğe ve diğer kültürlere saygılı, hemşirelik biliminin gelişimini daha ileri düzeylere taşıyan 2000’li yılların hemşirelerini yetiştirmek üzere 1999 yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurulmuştur.

Vehbi Koç Vakfı’nın hemşirelik mesleğine katkıları 1974 yılında Hemşirelik Fonu’nun kurulmasıyla başlamıştır. Hemşirelik Fonu, o tarihten günümüze kadar düzenlediği konferans ve seminerlerin yanı sıra hazırladığı yayınlar ve ders kitaplarıyla hemşirelerin sürekli eğitimine katkıda bulunmuş, 2000’in üzerinde hemşirelik bölümü öğrencisine eğitim bursu sağlamıştır. 1992 yılında SANERC (Semahat Arsel Hemşire Eğitim ve Araştırma Merkezi) kurulmuş, günümüze kadar gerek yurtiçi gerek yurtdışında kurs, eğitim, sempozyum ve kongrelerle hemşirelere önemli katkılar sağlanmıştır.

Günümüz Türkiyesi'nde hemşirelik bir kadın mesleği kimliğinden arınmış, erkekler de hemşirelik mesleğine adım atarak mesleğe farklılık ve zenginlik katmışlardır. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semahat Arsel, maddi ve manevi desteğiyle hemşirelik mesleğinin gelişmesine, güçlenmesine her zaman katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Amerikan Hastanesi hemşireleri ve tüm hemşireler adına Sayın Semahat Arsel’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Sağlık birimlerinin tüm dallarında bilgi düzeyi gittikçe artmakta, sağlık ve bakım hizmetlerini sunma yöntemleri hızla değişmektedir. Hemşirelik hizmetlerinde dinamizmi yakalamak için hemşirelerin de kendilerini sürekli yenilemeleri zorunlu olmaktadır.

Tüm profesyonel mesleklerde olduğu gibi, hemşirelikte de eleştirel düşünme gücü hemşirelik uygulamalarının temel öğelerinden biridir. Hemşirelik bakımının içeriğine ve niteliğine dinamiklik kazandıran eleştirel düşünme becerisinin yeterliliği hizmette kaliteyi ve etkinliği yükseltir.

Hemşirelerimizin hasta odaklı ve performansa dayalı yönetim ve hizmet anlayışını oluşturabilmeleri, sağlık bakımını koordine edebilmeleri ve temel sağlık hizmetini yürütebilmeleri için gereksinim duyulan her türlü eğitim desteği, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda hemşirelik hizmetleri yönetimi tarafından desteklenmektedir.

Hastanemizde eğitimlerin programlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi profesyonel eğitim ve gelişim hemşirelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hemşirelik bölüm yöneticileriyle yapılan görüşmeler, anketler, yeni cihaz ve ekipman kullanımı, beklenmedik olay bildirimleri, araştırmalar ve eğitime katılacak hemşirelerin de fikir ve görüşleri alınarak eğitim hedefleri belirlenmekte, eğitim takvimi oluşturulmakta, bu takvime göre eğitimler organize edilip gerçekleştirilmekte ve kayıtları tutulup değerlendirmeleri yapılmaktadır.
 • Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitimleri
 • Temel Hemşire Oryantasyon Programı Sertifika Programları
 • CPR (Temel Yaşam Desteği)
 • CPR Yenileme
 • ACLS (İleri Yaşam Desteği)
 • ACLS yenileme
 • Temel EKG
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (SANERC)
 • NRP (Neonatal resüsitasyon) Eğitimi (Sağlık Bakanlığı)

Temel Oryantasyon Programları
Teori ve uygulama bölümlerinden oluşan 2 haftalık bir programdır. İnsan Kaynakları Bölümü tarafından genel oryantasyon programına katılmış olan hemşireler, Temel Hemşire Oryantasyon Programı’na alınır. Program içeriğinde hemşirelik uygulamaları, CPR, enfeksiyon ve izolasyon yöntemleri, cihaz kullanımları, hasta güvenliği ve iletişim gibi konular yer almaktadır. Program başlamadan önce ve program bitiminde sınav uygulanır.

Program sonunda uygulanan sınavda başarılı olan hemşirelerimize “Temel Hemşire Oryantasyon Programı Katılım Belgesi” verilir. Temel Hemşire Oryantasyon Programı içerisinde bir günlük teori ve uygulama bölümünden oluşan Temel Yaşam Desteği (CPR) eğitimi verilir. Bilgiler güncellendiğinde ve yılda bir defa CPR resertifikasyon eğitimi verilir. Temel Hemşire Oryantasyon Programı’nı tamamlamış olan hemşireler çalıştıkları alanlar doğrultusunda zorunlu ve özel birim eğitimlerini tamamlarlar.

Bölüme Özgü Oryantasyon Programları
 • Acil Hemşireliği Oryantasyon programı    
 • Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı     
 • Gastro enteroloji Hemşireliği eğitim programı     
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitesi eğitim programı     
 • NICU     
 • Pediatri Hemşireliği eğitim programı     
 • Ameliyathane Hemşireliği eğitim programı

CPR (Temel Yaşam Desteği)
Bir günlük teori ve uygulamalı bölümden oluşan bir eğitimdir. CPR bilgileri güncellendiğinde ve/veya yılda bir CPR resertifikasyonları tekrarlanır. Program başlamadan önce ve program bitiminde sınav yapılır. Sınavda başarılı katılımcılara CPR Eğitim Programı Katılım Belgesi verilir. Sadece hemşirelerimize değil hastanede hastayla beraber çalışan tüm sağlık personeline de bu eğitim verilir (laborant, fizyoterapist, solunum terapisti, radyoloji teknisyenleri vb.).

ACLS (İleri Yaşam Desteği) Eğitimi ise Yoğun Bakım, Acil Servis, Kateter Laboratuvarı gibi bölümlerde çalışan hemşirelerimize verdiğimiz 1 günlük teori ve 1 gün uygulama bölümünden oluşan bir eğitimdir.

TEKG (Temel Elektrokardiografi Eğitimi)
Monitör izlemi gerektiren bölümlerde çalışan hemşirelerimize ve monitör teknisyenlerimize verdiğimiz 5 günlük bir eğitimdir.

Eğitimin ana başlıkları şunlardır:
 • Kalbin anatomisi ve fizyolojisi
 • Derivasyon
 • NSR ve sinüs kaynaklı aritmiler
 • Atrial kaynaklı aritmiler
 • AV kavşak kaynaklı aritmiler
 • Ventriküler kaynaklı aritmiler
 • AV bloklar
 • Pace Maker uygulamaları
MedAmerikan Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri olarak, İnsan Kaynakları yönetiminde işe alım ve terfi sürecinde önemle göz önünde bulundurduğumuz özellikler şunlardır:
 • Çağdaş hemşirelik felsefesi ve kavramlarını benimsemek,
 • Kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin misyon, vizyon ve değerlerine, politika ve kurallarına sahip çıkıp bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara da benimsetebilmek,
 • Kurumun ve hemşireliğin imajını olumlu yönde geliştirme konusunda sürekli çaba göstermek, çalışma arkadaşları ve sorumluluğu altındaki personele yaklaşımları, sözel ya da sözsüz iletişim yollarıyla rol modeli olabilmek,
 • Kaliteli bireyselleştirilmiş ve şefkatli hemşirelik bakımının sağlanmasında istekli, heyecanlı olmak, emeğini sakınmayacak biçimde sorumluluk alabilmek, projeler geliştirebilmek ve bunun için mesleki literatürü yakından izleyebilmek,
 • İletişimi güçlü, dışa dönük, diğer sağlık ekibi üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürebilmek,
 • Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip, hastane üst yönetiminin temsilcisi olarak görev yapmak, sorumluluğu altındaki personelin sorun ve yakınmalarını birim içinde çözebilmek, çözemediklerini uygun şekilde ve önerileriyle birlikte raporlayabilmek,
 • Mantıklı ve objektif kararlar verebilmek, kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştirmeye çalışmak.
Detaylı bilgi için web sitemizin İnsan Kaynakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.