• Kalite Yönetimi
 • Hasta Güvenliği

Kalite Politikamız

 
Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları olarak yönetim anlayışımız ve kalite politikamız gereği;
 • Hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulunduruyoruz.
 • Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışıyoruz.
 • Hastalarımız, yakınları ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmaya özen gösteriyoruz.
 • Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz.
 • Güncel bilgi teknolojilerini kullanıyoruz.
 • Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına önem veriyoruz.
 • Bu amaçla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.

Revizyon No: 02
Revizyon Tarihi: 23.11.2022


Çevre ve Enerji Politikamız


Amerikan Hastanesi olarak, gelecek nesillere yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, doğaya dost, sürdürülebilir bir bakış açısıyla temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Bu amaçla;
 • Çevre ve enerjiyle ilgili yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlar ve diğer gerekliliklere uyarak çalışıyoruz.
 • Tetkik, tanı ve tedavi hizmetlerinin çevreye verebileceği olumsuz etkileri, eneri tüketimini ve çevresel riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları tanımlıyor, izliyor, kontrol ediyor ve performansımızı sürekli iyileştiriyoruz.
 • Enerji performansını etkileyen, kalite ve hizmet sürekliliğinden ödün vermeden enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen, aynı zamanda enerji performansının iyileştirmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekliyoruz.
 • Hasta ve yakınlarının, çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir çevre ve enerji verimliliği bilincini artırmak için çalışıyor ve paydaşlarımızla iletişim kuruyoruz.
 • Hasta bakım kalitesinin sürekliliğini sağlarken, atıkları azaltmak, sera gazı salınımını hesaplayarak düşürmek, kirliliği önlemek ve geri kazanılabilir atıkları değerlendirebilmek için çalışmalar yapıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek doğal kaynakları etkin kullanıyoruz.
 • Çevre ve enerji verimliliği çalışmaları ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Revizyon No: 02
Revizyon Tarihi: 23.11.2022

 

"Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi, "Bölümler" sekmelerinde yer alan bölümleri kapsamaktadır."Bilgi Güvenliği Politikamız


Yönetim anlayışımız ve Bilgi Güvenliği Politikamız gereği, sağlık hizmetlerinde sürekliliği sağlamak ve bilgi varlıklarımızı korumak, potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak amacıyla;
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasa, yönetmelik, tüm standartlar ve sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Bilgi varlıklarımızı tehdit eden iç/dış riskleri değerlendirerek sistematik olarak yönetmeyi,
 • Çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü taraflar ile gizlilik sözleşmeleri yapmayı,
 • Oluşturduğumuz fiziksel ve teknik politikalarla sistemlerimizin güvenliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş süreçlerinin sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, test etmeyi ve en kısa sürede geri dönüş sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğimizi etkileyebilecek olumsuz durumları kayıt altına alarak ivedilikle önlem almayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tüm çalışanlarımızı bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi, taahhüt ediyoruz.

Revizyon No: 03
Revizyon Tarihi: 04.12.2023


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ
 
Hizmet kalitesini devamlı artırmayı amaçlayan Amerikan Hastanesi, sürekli kalite geliştirme yönetimini benimsiyor ve bu yönetim anlayışı, kurum felsefesi olarak hizmet sunulan tüm alanlarda kendini gösteriyor.
 

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) AKREDİTASYONU

Gönüllülük esasına dayanan akreditasyon, uluslararası alanda sağlık bakım hizmeti veren kuruluşların ülkelerinde hasta güvenliği ve hasta bakımının kalitesini, ülkedeki yasal gereklilikler ve kültürel farklılıkları dikkate alarak değerlendirme, geliştirme ve ulaştıkları başarı düzeyini göstermede yardımcı olan bir çalışmadır.
Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimi olarak hizmet veriyor.
JCI, 70’den fazla ülkede deneyimi olan, ABD ve uluslararası platformda kalite ve hasta güvenliği kavramlarının geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen, bu amaçla sağlık kuruluşlarını objektif değerlendirme kriterleriyle denetleyen gönüllü bir organizasyon.
 
Amerikan Hastanesi, 15 Aralık 2002’de JCI Akreditasyon Belgesi’ni almaya hak kazandı. Amerikan Hastanesi ayrıca JCI tarafından, “İnfeksiyonlu Hastalarda İzolasyon Uygulamaları”, “Hastane Ortamının Temizliği”, “Kalite Sistem Dokümantasyonu” ve “Tıbbi Kadronun İşe Alım Süreci” açısından uluslararası alanda en iyi uygulama örneği seçildi. Böylece Amerikan Hastanesi’nin, hasta bakımı, tedavisi ve güvenliği konusunda uluslararası düzeyde rekabet edebilecek konumda olduğu kanıtlandı.
 
Tüm hastalarımız, JCI akreditasyonuna sahip olan hastanemizle ilgili hasta güvenliği ve bakım kalitesine ilişkin geri bildirimleri için aşağıdaki adresi kullanabilir.
 
Contact Joint Commission International | Joint Commission International

ISO STANDARTLARI

Amerikan Hastanesi, ISO 9001, ISO 14001 belgelerini alan Türkiye’nin “ilk ve tek” özel hastanesi olarak hasta bakımı, tedavisi ve güvenliği konusunda yüksek servis kalitesiyle hizmet veriyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Amerikan Hastanesi, 2 Ekim 2000’de ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi, hem kurumsal gelişim çabalarının ilki olması hem de tıbbi ve idari tüm bölümleri kapsaması açısından dikkat çekiyor. Avrupa Kalite Vakfı’nın iş mükemmelliği modeli hedeflenerek 2000 yılında alınan ISO 9001 Belgesi, Türkiye’de sağlık sektöründe ilk özel hastane sertifikasyonu olmasının yanı sıra, periyodik denetlemelerle kaliteyi sürekli kılmak adına verilmiş bir söz niteliği de taşıyor.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Hasta sağlığıyla ilgilendiği kadar, çevre sağlığına da önem veren Amerikan Hastanesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standartları çalışmalarına başlamış ve Şubat 2004 tarihinde bu belgeyi alan “ilk ve tek” özel hastane unvanını kazanmıştır. Hastanemiz bu süreçte doğal kaynakların etkin kullanımı, kirliliği önlemek için atıkların ayrıştırılması, doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi ve geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Amerikan Hastanesi Bilgi Teknolojileri, 10 Nisan 2015 tarihinden bu yana ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip. Hastanemiz, bilgilerinizin güvenliğine yüksek derecede önem veriyor. Bilgi varlıklarımız tanımlanarak, sınıflandırılıyor ve oluşabilecek tehditlere karşı sistematik risk değerlendirmeleri yapılarak tehditlere karşı önlemler alınıyor. Bu bilinçle bilgileriniz gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensibine göre korunuyor. Bilgileriniz, sadece sizinle veya sizin izin verdiğiniz kişilerle paylaşılıyor.

KARDİYOLOJİ AKREDİTASYONU

“European Association of Echocardiography Laboratuvar Akreditasyonu”, European Association of Echocardiography tarafından Avrupa ülkelerinde yapılan ekokardiyografi işlemlerini standardize etmek ve işlem kalitelerini yükseltmek amacıyla bu kriterleri karşılayan laboratuvarlara verilen akreditasyon. Kardiyoloji Bölümümüzün Ekokardiyografi Laboratuvarı, Kasım 2010 tarihinden itibaren, hem TTE (Transtorasik Ekokardiyografi) hem de TEE (Transözofajiyal Ekokardiyografi) alanlarında akreditasyona hak kazanan ilk laboratuvarlardan biri olup, halen ülkemizdeki tek akredite Ekokardiyografi Laboratuvarı olma özelliğini koruyor.

“LEED EBOM Platinum”

 

“LEED EBOM Platinum” sertifikasını alan Türkiye’de ilk, dünyada ikinci hastane, Amerikan Hastanesi oldu.
Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında yer alan Amerikan Hastanesi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin (USGBC) geliştirdiği dünyanın en önemli ve prestijli yeşil bina sertifikalarından biri olarak kabul edilen, çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan ve en yüksek seviyede bulunan “LEED EBOM (Existing Building: Operations and Maintenance) Platinum” sertifikasını almaya hak kazandı. 1920’den bu yana sağlık sektöründe Kuzey Amerika standartlarında hasta bakım kalitesiyle hizmet veren Amerikan Hastanesi, mevcutta hizmet veren binaların işletim performansına göre değerlendirilerek, “LEED EBOM Platinum” (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasına sahip Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise bu kapsamdaki en büyük alana sahip tam teşekküllü hizmet veren ilk hastane oldu.

VKV Amerikan Hastanesi, “LEED EBOM Platinum” sertifika çalışmalarıyla sağlıklı ve konforlu iç ortam sunmak, çalışma ortamında kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına imkan sağlamak, kişisel araç kullanım bağımlılığını azaltmak, çevre mevzuatlarına uyumlu ve bir adım ileride bir rota yakalamak, sürdürülebilirlik uygulamasında görevli/kullanıcı katılımını ve kurumsal verimliliği artırmak, ISO 14001 gibi çevre ve enerjiyle ilgili standart ve yönetmeliklere uyum hedefleri doğrultusunda sağlık sektöründe öne çıkıyor.

Sürekli gelişim prensibi ve çevre sorumluluğu bilincini kurumsal kültürünün bir parçası haline getiren Amerikan Hastanesi, “LEED EBOM Platinum” sertifikasyon sürecinde enerji performans endeksini esas alan EPA Energy Star’da “100 tam puan” skoruna sahip oldu.

BEBEK DOSTU HASTANE

 

Anne sütünün özendirilmesine, annelerin emzirme konusunda bilgilendirilmesine ve doğru alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatıldı. Doğum hizmeti verilen hastanelerde gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, eğitilmiş sağlık personeliyle annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Hastane” ünvanı kazanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize bu ünvan 1998 yılında verildi ve 20 yıldan uzun zamandır Amerikan Hastanesi, “Bebek Dostu Hastane” ünvanıyla hizmet vermeye devam ediyor.

HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIMIZ

Amerikan Hastanesi Hasta Güvenliği Uygulamaları tüm hastalar, ziyaretçiler ve çalışanlar için sürekli olarak güvenliğin artırılmasına odaklanmaktadır. Amacımız, hasta, hastane çalışanları ve hasta yakınlarını fiziki ve psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır.

Güvenliğiniz Önceliğimizdir!
Siz de sağlık ekibimizin bir üyesisiniz. Güvenliğiniz için katılımınız son derece önemli. Bu nedenle;
 • Bakımınızı sağlayan çalışanlara bakım ve tedaviniz hakkında sorular sorun.
 • Size anlatılanları dikkatle dinleyin ve not alın. Aile üyelerinizden birini veya bir arkadaşınızı beraberinizde getirin.
 • Endişeleriniz, ihtiyaçlarınız ve öncelikleriniz hakkında bakım veren çalışanlarla konuşun.
 • Sorularınız ve kaygılarınız hakkında her zaman sağlık çalışanlarımızdan yardım isteyebilirsiniz.

SİZ BİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Kimliğinizi Doğrulama
Sağlık çalışanlarımız, doğru kişiye bakım verdiklerinden emin olmak ve sizin güvenliğiniz için kimlik doğrulama yaparlar. Hastanede kaldığınız süre içerisinde size verilen kimlik bileziğinizi takın, bilgilerin doğruluğunu kontrol edin. Bu bilezik sizin güvenliğiniz için hayati önem taşıyor. Bu nedenle kimlik bileziğinizi çıkarmayın.

Sağlık çalışanlarımızın size herhangi bir ilaç ve tedavi uygulamadan önce kimlik bileziğinizdeki bilgileri sizinle doğruladığından emin olun.

İlaç Güvenliği

 • Kullandığınız bütün ilaçları, vitaminler ve bitkisel ilaçlar dahil, bize bildirin.
 • Hastanede olduğunuz süre içerisinde vitaminler, bitkisel tabletler dahil bilgimizin dışında hiçbir ilaç kullanmayın.
 • Tedaviniz süresince yanınızda ilaç bulunması ve bu ilaçların doktor kontrolü dışında kullanılması tedavinizi risk altına alabilir. Bu ilaçlarla benzer etkide başka bir ilaç size reçete edilmişse, fazla doz ilaç kullanıyor olabilirsiniz.
 • İlaçlarla ilgili yaşadığınız yan etkileri doktorunuza bildirin.
 • İlaç tedavinizle ilgili kaygılarınız ve sorularınız hakkında konuşun.

Düşmeleri Önleme

Hastanede tedaviniz süresince düşme riskiniz günlük yaşamınızdakinden daha yüksek olabilir. Aldığınız ilaçlar, uygulanan girişimler, hastalığınız ve bakım çevresi riski artıran temel nedenlerdir. Bakımınızdan sorumlu çalışanlarımız düşme riskinizin olduğunu düşünüyorsa, sizi bilgilendirecek ve düşmenizi önlemek için güvenlik önlemlerini alacaklardır. Yatak başında ve banyonuzda/tuvalette çağrı zili bulunur. Hemşireniz size bunların kullanımlarını gösterecektir. Çağrı zillerini her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde tutun ve yardıma ihtiyacınız olduğunda kullanın.
 • Düşme riskinizi en aza indirmek için lütfen aşağıdaki önerileri dikkatle uygulayın!
 • Telefon, çağrı zili ve ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları ulaşabileceğiniz yerde bulundurun.
 • Yatak veya sedyeden kalkmak için “çağrı zili”ni kullanarak hemşirenizden yardım isteyin.
 • Yataktan/sedyeden kalkmadan önce yatak kenarında birkaç dakika oturun ve yavaşça kalkın.
 • Ayağınızı tam saran, kaymayan ayakkabı veya terlik giyin.
 • Sedye/tekerlekli sandalyenin uç kısmına oturmayın.
 • Banyoda/tuvalette desteğe ihtiyacınız varsa ayağa kalkmayın, yardım için “çağrı zili”ni kullanın.
 • İhtiyaç duymadığınız eşyaları yürüdüğünüz alanda bulundurmayın.
 • Yürüteç, baston gibi yardımcı cihaz kullanıyorsanız, çalışanlarımız kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulunmasını sağlayacaklardır.
 • Yere bir şey döküldüğünde, temizlenmesi için bize bildirin.
 • Odada yalnız kalacaksanız, çalışanlarımıza bilgi verin.

Enfeksiyonları Önleme

 • Çalışanlarımız hastanede kaldığınız süre içinde enfeksiyon gelişme riskini azaltmak için gerekli önlemleri alırlar. El yıkamak en önemlilerinden biridir.
 • Ellerinizi su ve sabunla yıkayabilir veya odanızdaki alkol bazlı antiseptik solüsyonları kullanabilirsiniz.
 • Size bakım veren kişinin ellerini size temas etmeden önce yıkayıp yıkamadığından emin değilseniz, sormanızda hiçbir sakınca yoktur.
 • Aile üyelerinize, arkadaşlarınıza ve size bakım veren kişilere ellerini yıkamalarını hatırlatın.

Ameliyat ve Diğer İşlemler

 • Ameliyat veya herhangi bir işlem için onay verdiğiniz formu imzalamadan önce işlemin faydaları, riskleri ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşarak bilgi alın.

 • Tedaviniz hakkında alınan bütün kararlarda söz sahibi olmanız ve her aşamasında nelerin yapılacağını bilmeniz en önemli hakkınızdır.
   

Tüm tedavi ve bakım süreçlerinizde, kaliteli ve güvenli bakım vermek için her zaman yanınızdayız.